top of page

TBAC ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธในงาน "มหกรรมรวมพลัง SME ไทย: THAILAND SME Synergy Expo 2024"

19 มิ.ย. 2567

แอปพลิเคชัน “FinDi” แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบ Exclusive สำหรับ SME


เมื่อวันที่ 19 - 23 มิถุนายนที่ผ่านมา ในงาน "มหกรรมรวมพลัง SME ไทย: THAILAND SME Synergy Expo 2024"  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบันธนาคารไทย (Thai Banking Academy: TBAC) ร่วมกับ TB-CERT, NDID และ BCI ร่วมออกบูธในนามสมาคมธนาคารไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ "FinDi" แพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในยุคดิจิทัล โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากbottom of page