top of page

No Collections Here

Sort your projects into collections. Click on "Manage Collections" to get started

Untitled Collection

สถาบันธนาคารไทย (Thai Banking Academy หรือ TBAC) จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมธนาคารไทย เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนา 5 ปี ในด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งทางสมาคมธนาคารไทยได้นำเสนอต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และมีการรายงานความคืบหน้าปีละ 2 ครั้ง

การจัดตั้ง TBAC เริ่มต้นด้วยการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2561 ในเดือนมิถุนายน 2561 TBAC ได้จัดทำแผนธุรกิจ 3 ปี และได้รับอนุมัติแผนฯ จากคณะกรรมการของสมาคมธนาคารไทย โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ สำหรับบุคลากรในภาคการเงินและการธนาคารที่ได้มาตรฐานสากล

bottom of page