top of page

หลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต กรกฎาคม 2566 สำหรับพนักงานธนาคารสมาชิกฯ

อัปเดตเมื่อ 26 ก.ค. 2566


หลักสูตรอบรมนายหน้าประกันชีวิต
หลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

วัน-เวลา เปิดหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต สำหรับพนักงานธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย (Virtual Classroom) รอบเดือนกรกฎาคม 2566 ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้


1) 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:30-19:30 น.

(ยกเลิกการจัดอบรม)หลักสูตรอบรมนายหน้าประกันชีวิต
หลักสูตรอบรมนายหน้าประกันชีวิต


Comentarios


bottom of page