top of page

หลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต กันยายน 2566 สำหรับพนักงานธนาคารสมาชิกฯ

อัปเดตเมื่อ 19 ก.ย. 2566


วัน-เวลา เปิดหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต สำหรับพนักงานธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย (Virtual Classroom) รอบเดือนกันยายน 2566 ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้


1) 4 กันยายน 2566 เวลา 07:30-19:30 น.

(ยกเลิกการจัดอบรม)


2) 25 กันยายน 2566 เวลา 07:30-19:30 น.

(ยกเลิกการจัดอบรม)


Comments


bottom of page