top of page

หลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ตุลาคม 2566 สำหรับพนักงานธนาคารสมาชิกฯ

อัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2566


หลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

วัน-เวลา เปิดหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต สำหรับพนักงานธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย (Virtual Classroom) รอบเดือนตุลาคม 2566 ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้


1) 16 ตุลาคม 2566 เวลา 07:30-19:30 น.


หลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

Comments


bottom of page