top of page

หลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับพนักงานธนาคารสมาชิกฯ

อัปเดตเมื่อ 2 เม.ย.วัน-เวลา เปิดอบรมหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย สำหรับพนักงานธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย (Virtual Classroom) รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้


1) 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07:30-19:30 น.


Kommentare


bottom of page