top of page

อ. 21 ก.พ.

|

Virtual Classroom

เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (Virtual Classroom)

Tickets are not on sale
See other events
เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (Virtual Classroom)
เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (Virtual Classroom)

เวลาและสถานที่

21 ก.พ. 2566 07:30 – 19:30

Virtual Classroom

เกี่ยวกับอีเวนท์

วัน-เวลา เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

1) 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:30-19:30 น. >>รายชื่อผู้เข้าอบรม<<

2) 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:30-19:30 น. >>รายชื่อผู้เข้าอบรม<<

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page