top of page

หลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต มิถุนายน 2566 สำหรับพนักงานธนาคารสมาชิกฯ

อัปเดตเมื่อ 15 ก.ย. 2566วัน-เวลา เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต สำหรับพนักงานธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย (Virtual Classroom) รอบเดือนมิถุนายน 2566 ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้


1) 12 มิถุนายน 2566 เวลา 07:30-19:30 น.

(ยกเลิกการฝึกอบรม)


2) 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07:30-19:30 น.

Comentarios


bottom of page