top of page

เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย กุมภาพันธ์ 2566 (Virtual Classroom)

อัปเดตเมื่อ 15 ก.ย. 2566วัน-เวลา เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

1) 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:30-19:30 น.


2) 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:30-19:30 น.

bottom of page