top of page

ธนาคารกับ ESG: การเปลี่ยนแปลงและความสำคัญในยุคปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับ ESG นั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร? ติดตามได้ในบทความนี้

ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการที่โปร่งใส ความสำคัญของหลักการ ESG (Environmental, Social, and Governance) ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก หลายภาคส่วนต่างเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการนำ ESG มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และภาคธนาคารก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ ESG และสำรวจว่าธนาคารต่าง ๆ นำหลักการเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในกิจการของพวกเขาอย่างไรESG คืออะไร?

            ESG ย่อมาจาก Environmental, Social, and Governance ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ โดยมีความหมายดังนี้

            Environmental (สิ่งแวดล้อม) หมายถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานหมุนเวียน และการจัดการของเสีย

            Social (สังคม) หมายถึง การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงาน ลูกค้า และชุมชน รวมถึงการส่งเสริมความเท่าเทียม การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาชุมชน

            Governance (การบริหารจัดการ) หมายถึง การมีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ

 

การนำ ESG มาประยุกต์ใช้ในภาคธนาคาร

            ธนาคารต่าง ๆ ได้เริ่มนำหลักการ ESG มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีตัวอย่างดังนี้:

            การลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investing) ธนาคารหลายแห่งเริ่มมองหาโอกาสในการลงทุนที่ไม่เพียงแต่สร้างผลตอบแทนทางการเงิน แต่ยังมีผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น การลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน และการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจที่มีการปฏิบัติตามหลัก ESG

            การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ธนาคารเริ่มพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมในการตัดสินใจปล่อยสินเชื่อ เช่น การตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ขอสินเชื่อ และการตรวจสอบว่าบริษัทที่ขอสินเชื่อมีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

            การส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ธนาคารมีการปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบมากขึ้น เช่น การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลัก ESG และการจัดตั้งคณะกรรมการที่ดูแลด้านความยั่งยืน


ความสำคัญของ ESG สำหรับธนาคาร

การนำ ESG มาใช้มีความสำคัญหลายประการสำหรับธนาคาร ดังนี้

การลดความเสี่ยง การพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมสามารถช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินในระยะยาว

การสร้างความน่าเชื่อถือ การดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใสและรับผิดชอบช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า นักลงทุน และสังคม

การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การลงทุนในโครงการที่ยั่งยืนและการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลัก ESG สามารถเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว

 

บทสรุป

            การนำ ESG มาประยุกต์ใช้ในภาคธนาคารเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นการสร้างความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ ในอนาคต ธนาคารที่สามารถนำ ESG มาปรับใช้ในกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นธนาคารที่มีความพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

  

อ้างอิง

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). การธนาคารเพื่อความยั่งยืน" พลังขับเคลื่อนสู่การพัฒนาในระยะยาว. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 14มิถุนายน 2567, เข้าถึงได้จาก https://www.bot.or.th/th/research-and-publications/articles-and-publications/bot-magazine/Phrasiam-64-5/Executive-s-Talk-64-5.html

นารินทิพย์ ท่องสายชล. (2565). ESG การลงทุนในโลกยุคใหม่. [ออนไลน์]. สืบค้น วันที่ 14มิถุนายน 2567, เข้าถึงได้จาก https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/165-tsi-invest-in-esg-stocks-in-new-investment-era

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ASCO. (2559). ESG… ปัจจัยสำคัญสู่แนวทางการประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 14มิถุนายน 2567, เข้าถึงได้จาก www.asco.or.th/uploads/upfiles/files/ASCO%20article_ESG_ed.pdf

bottom of page