top of page

TBAC ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการออมเบอร์ 5”

7 ก.ย. 2566

ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทยร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ "ออมเบอร์ 5" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนแก่ประชาชน


คุณกิตติยา โตธนะเกษม ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการออมเบอร์ 5” เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ณ หอประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและให้กองทุนรวมเป็นทางเลือกในการออม-การลงทุนอย่างต่อเนื่อง และการสะสมความมั่งคั่งของผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีให้ผู้ลงทุน และส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อผลสําเร็จในระยะยาว (Long Term Purpose)โครงการออมเบอร์ 5 มีเป้าหมายหลักในการขยายฐานผู้ลงทุนหน้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน ให้มีความพร้อม มีวินัยการออมเพื่ออนาคต ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมแบบ Dollar Cost Average (DCA: การลงทุนสม่ำเสมอแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน) โดยประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการด้วยการเปิดบัญชีกองทุนรวม เริ่มลงทุนสะสมจนครบ 5,000 บาท และร่วมสร้างแผนการลงทุนในกองทุนรวมแบบสม่ำเสมอรายเดือน (DCA) ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 500 บาท ซึ่งเมื่อลงทุนต่อเนื่องครบ 12 เดือน จะได้รับของสมนาคุณพิเศษเพื่อสนับสนุนการออมเพิ่มเติมมูลค่า 500 บาท


โดยภาคธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 22 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์ 14 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 2 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง และบริษัทประกันชีวิต 4 แห่งคุณกิตติยา โตธนะเกษม กล่าวว่า “ในด้านธนาคารพาณิชย์ เป็นช่องทางการขายกองทุนรวมที่เข้มแข็งด้วยสาขาของธนาคาร รวมถึงระบบ Mobile Banking App ที่เข้าถึงผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยธนาคารพาณิชย์ไทยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อแนะนำทางเลือกการออมเงินที่เหมาะสมกับลูกค้าที่มีความประสงค์และระดับการรับความเสี่ยงที่ต่างกัน อีกทั้งยังได้ให้ความรู้เรื่องการออมสู่ประชาชนเสมอมา ธนาคารพาณิชย์และสถาบันธนาคารไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ และมั่นใจว่าสาขาของธนาคาร รวมถึงบริษัทจัดการลงทุนที่อยู่ในเครือ ซึ่งมีผู้แนะนำการลงทุนหลายหมื่นคน จะร่วมกันช่วยส่งเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป”

bottom of page