top of page
Program is over

Mar 21, 2023 - Mar 24, 2023

หลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัย กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียด

วัน-เวลา เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 1) 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:30-19:30 น. 2) 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:30-19:30 น.

Already a participant? Log in

bottom of page