top of page

สถาบันธนาคารไทย (TBAC) เปิดตัวหลักสูตรอบรมมาตรฐาน “Thailand Taxonomy”

18 ต.ค. 2566

หลักสูตรการเรียนรู้สร้างบุคลากรการเงินที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในระดับสากล

คุณกิตติยา โตธนะเกษม

คุณกิตติยา โตธนะเกษม ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทย เปิดตัวหลักสูตรอบรม Thailand Taxonomy ซึ่งอ้างอิงตามเอกสารทางการที่เป็นมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบรับนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในด้านการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการลดการปล่อยคาร์บอนตามข้อตกลงปารีส

 


หลักสูตร “Thailand Taxonomy” จะช่วยให้บุคลากรในภาคการเงินเข้าใจเป้าหมายและเกณฑ์ชี้วัดในเส้นทางดำเนินการลดคาร์บอน ซึ่งระยะแรกเน้นภาคพลังงาน และภาคขนส่ง โดยอาจใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อหรือลงทุนในโครงการใหม่ ตลอดจนการสนับสนุนภาคธุรกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

นอกจากนี้ TBAC ยังได้ร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature: WWF) ในหลักสูตร E-Learning ที่ให้หลักการด้านความยั่งยืนสำหรับการพิจารณาสินเชื่อและการลงทุน

bottom of page