top of page

เปิดตัวโครงการ "FinDi for Future สู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล"

21 เม.ย. 2565

ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand ร่วมกับ สถาบันธนาคารไทย (Thai Banking Academy: TBAC) เปิดแพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ โดยได้รับการสนับสนุนบทเรียนที่น่าสนใจจากธนาคารชั้นนำ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลและการทำธุรกิจในยุคหลังโควิด-19FinDi (ฟินดี) ประกอบด้วยหลักสูตรหลากหลายวิชาที่เน้นทักษะด้านดิจิทัลและการเงิน โดยมีบทเรียน 8 หมวดวิชา ได้แก่

• วางแผนการตลาดยุคดิจิทัล

• เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

• ทำการตลาดผ่าน Social Media

• เรียนรู้เทคนิคขายของผ่าน E-Commerce ให้ประสบความสำเร็จ

• วางแผนการตลาดด้วยศาสตร์แห่งข้อมูล

• การพัฒนาทีมและผู้นำในยุคดิจิทัล

• วางแผนธุรกิจอย่างไรในยุค Disruption

• เทคนิคบริหารการเงินให้มั่นคงและยั่งยืน


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ https://findi.tbac.or.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้หากเรียนจบแต่ละหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนยังได้รับประกาศนียบัตรผ่านแพลตฟอร์มได้โดยอัตโนมัติ เพื่อยืนยันความรู้ที่ได้ศึกษามาและอ้างอิงสำหรับการประกอบวิชาชีพ

bottom of page